Regulamin sklepu internetowego strefaev.com

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego STREFAEV.COM;
 • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.strefaev.com, za pośrednictwem którego Klient może zamawiać oferowane towary;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.strefaev.com.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Sklep internetowy, działający pod adresem www.strefaev.com, prowadzony jest przez firmę Elprosys Sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000137564. Spółka Elprosys Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 700 000 PLN, opłacony w całości. NIP firmy: 6482429608 Numer REGON: 277920881
 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   – Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java i cookies,
   – Mozilla Firefox w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java i cookies,
   – Opera w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java i cookies,
   – Chrome w wersji 13.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java i cookies,
   – minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 600 pikseli.
 • W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Elprosys Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.strefaev.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 • Ze sklepu internetowego może korzystać każda osoba dysponująca systemem teleinformatycznym opisanym w punkcie II.
 • Klient może założyć własne konto w sklepie  – rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • Elprosys Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   – podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   – dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
   – dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Elprosys Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Elprosys Sp. z o.o.
 • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Elprosys Sp. z o.o.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   – niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   – niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Elprosys Sp. z o.o.,
   – korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
   – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.strefaev.com, dokonać wyboru towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   – przedmiotu zamówienia,
   – korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   – jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   – wybranej metody płatności,
   – wybranego sposobu dostawy,
   – czasu dostawy.
 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Elprosys Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 • Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem firmy UPS. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 • Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.strefaev.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

 • Ceny Towarów są cenami brutto, podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%).
 • Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   1. – przelewem na numer konta bankowego:
   1. 71 1240 1343 1111 0010 0272 3656;
   – szybkim przelewem PayU;
   – szybkim przelewem Blik;
   – kartą płatniczą Visa / MasterCard.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 • Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Elprosys Sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.
 • Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
   Elprosys Sp. z o.o.
   ul. Tarnogórska 140
   44-102 Gliwice, Polska
 • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 • Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 • W przypadku płatności kartą zwrot nastąpi bezpośrednio na kartę Kupującego.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 • Elprosys Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@strefaev.com. Firma Elprosys Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Elprosys Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Elprosys Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Elprosys Sp. z o.o., mailowo pod adres kontakt@strefaev.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • Elprosys Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Opinie

 • Opinię dotyczącą obsługi zamówienia lub opinię dotyczącą Towaru można umieścić podczas wizyty w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w interfejs umieszczony przy Towarze albo poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. W ramach jednego zamówienia – Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Opinii.
 • W ramach ww. Opinii Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną.
 • Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym danego Towaru. Opinia, która umieszcza jest przez osobę posługującą się e-mailem, który został użyty w procesie zakupowym – oznacza jest na stronie Sklepu komentarzem “opinia potwierdzona zakupem”. Każda inna Opinia oznaczana jest jako “opinia niepotwierdzona zakupem”.
 • Sprzedający może publikować Opinie dotyczące danego Towaru z innych swoich Sklepów internetowych.
 • Sprzedający nie zmienia Opinii w zakresie treści ani przyznanych gwiazdek.
 • Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Opinii. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia Opinii na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 • Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.

XI. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna przeznaczona dla klientów i kontrahentów Elprosys spółki z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Elprosys Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach kierując się standardami europejskimi zawartymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mając na uwadze, że ochrona danych osobowych osób fizycznych stanowi jedno z praw podstawowych przysługujących obywatelom Unii Europejskiej, informuje, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elprosys Spółki z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 140, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gliwicach za numerem KRS: 0000137563;
 • Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych: – imię i nazwisko, – adres, – e-mail, – numer kontaktowy o ile został podany, – numer rachunku bankowego.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   – realizacji umowy sprzedaży i usług związanych ze sprzedażą produktów takich jak usługi gwarancyjne,
   – realizacji umowy o świadczenie usług pogwarancyjnych,
   – w celach marketingowych poprzez tzw. mailing.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w czasie realizacji umowy sprzedaży, w czasie realizacji usług związanych z przedmiotem sprzedaży oraz przechowywane przez okres 6 lat od dnia dokonania ostatniej czynności przetwarzania.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: – zawarcie umowy sprzedaży produktów, – wyrażenie zgody na realizację celów marketingowych.
 • Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana w związku z realizacją umowy sprzedaży.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
   – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
   – ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   – przenoszenia danych,
   – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres Elprosys Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Tarnogórska 140 albo mailowy na adres: kontakt@strefaev.com.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Elprosys Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Elprosys Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Elprosys Sp. z o.o.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.